GreyCell™

Regulamin szkoleń


1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych prze GrellCell™ z siedzibą: ul. Andrzeja Kmicica 3B/27, 92-433 Łódź (zwaną dalej Firmą).
 2. Podstawy prawne działalności Firmy:
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 3. Realizowane przez GrellCell™ szkolenia stanowią autorskie programy szkoleniowe firmy GrellCell™, opracowane w oparciu o szczegółowe cele szkolenia, zakres tematyczny, oczekiwane efekty kształcenia oraz narzędzia i metody stanowiące własność intelektualną firmy GrellCell™.
 4. Programy szkoleń dostępne są na stronie internetowej Firmy.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.
 1.  

2. Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym odbywa się poprzez formularz dostępny online na stronie internetowej i podstronach www.greycell.com.pl, zgłoszenie telefoniczne pod numerami (+48) 732 130 150 lub (+48) 732 132 898, a także zgłoszenie mailowe szkolenia@greycell.com.pl, biuro@greycell.com.pl i med@greycell.com.pl
 2. Liczba uczestników szkolenia określona jest przez organizator na podstawie tematyki i formuły szkolenia. Przy zapisie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Firma GrellCell™ zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na szkolenie.
 3. Cena szkolenia obejmuje: udział uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową.
 4. Udostępniane uczestnikom materiały szkoleniowe to autorskie materiały firmy GrellCell™, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich.
 5. Badanie efektów kształcenia i oraz satysfakcji uczestnika odbywa się po zakończeniu szkolenia poprzez ankietę ewaluacyjną.
 6. W związku z sytuacją pandemiczną, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19.

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu online  

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym odbywa się poprzez formularz dostępny online na stronie internetowej i podstronach www.greycell.com.pl, zgłoszenie telefoniczne pod numerami (+48) 732 130 150 lub (+48) 732 132 898, a także zgłoszenie mailowe szkolenia@greycell.com.pl, biuro@greycell.com.pl i med@greycell.com.pl
 2. Liczba uczestników szkolenia określona jest przez organizator na podstawie tematyki i formuły szkolenia. Przy zapisie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Firma GrellCell™ zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na szkolenie.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje: udział uczestnika w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 4. Szkolenia on-line realizowane są z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikatorów i platform dostarczanych przez firmy trzecie. Firma GrellCell™ zastrzega sobie prawo do wyboru platformy, a dane dostępowe, w tym link do szkolenia zostaną udostępnione uczestnikom najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie.
 5. Udostępniane uczestnikom materiały szkoleniowe to autorskie materiały firmy GrellCell™, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich.
 6. Warunkiem udziału w szkoleniu on-line jest komputer/urządzenie mobilne z dostępem do internetu oraz kamery i/lub mikrofonu jak również wyrażenie przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu trakcie tego szkolenia.
 7. Rejestrowanie jakichkolwiek elementów szkolenia on-line (obraz, dźwięk, wizerunek prowadzącego) na użytek własny bądź w celu udostępnienia go osobom trzecim wymaga specjalnej zgody firmy GrellCell™ w formie pisemnej.
 8. Badanie efektów kształcenia i oraz satysfakcji uczestnika odbywa się po zakończeniu szkolenia poprzez ankietę ewaluacyjną.

4. Płatności za szkolenie

 1. Opłata za szkolenia jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu oraz uzyskania certyfikatu udziału i jest uiszczana na podstawie faktury na wskazany rachunek bankowy firmy GrellCell™, prowadzony w Santander Bank Polska SA, o numerze: PL 97 1090 2705 0000 0001 5031 7938  
 2. Faktura przekazywana jest po potwierdzeniu zapisania się na szkolenie jednak nie później niż w dniu szkolenia bądź w sytuacjach wyjątkowych po jego zakończeniu (do 3 dni) w formie elektronicznej lub papierowej.
 3. Termin płatności faktury wynosi od 7 dni do 14 dni.

5. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać do 2 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia poprzez wysłanie maila na adres szkolenia@greycell.com.pl.
 2. Brak uczestnictwa nie potwierdzony rezygnacją w/w terminie skutkować będzie obciążeniem 100% kwoty szkolenia.

6. Reklamacje

 1. Uczestnik szkoleń ma prawo do wniesienia reklamacji w przypadku:
  1. niezgodności zrealizowanych treści z programem/ ofertą szkolenia;
  2. braku wywiązania się przez organizatora z postanowień umowy;
 2. Reklamacje należy złożyć pisemnie w formie elektronicznej na adres biura biuro@greycell.com.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia. 

7. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

 1. Firma GrellCell™ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania szkolenia i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestnika oraz zaproponowania nowego terminu szkolenia bez konsekwencji w przypadku:
  1. niedyspozycji wykładowcy;
  2. siły wyższej (w tym nałożenia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19).
 2. Powyższych sytuacjach uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów, jeśli nie akceptuje przedstawionych zmian dotyczących realizacji szkolenia.

8. Polityka prywatności

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń są dostępne na stronie internetowej www.greycell.com.pl

9. Postanowienia końcowe

 1. GrellCell™ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie komunikaty związane ze zmianami Regulaminu, zakończeniem Programu będą udostępniane w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.greycell.com.pl
 2. Zgłaszając udział wolę w szkoleniu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego postanowienia jak również zobowiązuje się do ich stosowania.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (DZ. U. 1964, Nr 43, poz. 296).
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niegodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują moc.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.